کتاب 10 مقاله که باید خواند برای مدیران جدید

اثر هاروارد بیزینس ریویو از انتشارات هنوز - مترجم: محمد تقی زاده مطلق-کتاب هایی که زندگی شما را دگرگون خواهند کرد
خرید کتاب 10 مقاله که باید خواند برای مدیران جدید
جستجوی کتاب 10 مقاله که باید خواند برای مدیران جدید در گودریدز

معرفی کتاب 10 مقاله که باید خواند برای مدیران جدید از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب 10 مقاله که باید خواند برای مدیران جدید


 کتاب فساد دانشگاهی
 کتاب همه چیز بودن
 کتاب عزت نفس روی میز شام
 کتاب عزت نفس به زبان ساده
 کتاب سوگ
 کتاب جورنال خرده عادت ها (آبی)