کتاب مدیریت فرآیندهای کسب و کار مدل مرجع APQC

اثر مریم مخلصیان از انتشارات دیباگران تهران-کتاب هایی که زندگی شما را دگرگون خواهند کرد
خرید کتاب مدیریت فرآیندهای کسب و کار مدل مرجع APQC
جستجوی کتاب مدیریت فرآیندهای کسب و کار مدل مرجع APQC در گودریدز

معرفی کتاب مدیریت فرآیندهای کسب و کار مدل مرجع APQC از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب مدیریت فرآیندهای کسب و کار مدل مرجع APQC


 کتاب از روز کاری خود نهایت استفاده را ببرید
 کتاب قدرت احساسات منفی
 کتاب Death: The Final Stage of Growth
 کتاب 13 کار برای تاب آوری و عشق به خویشتن (کتاب تمرین)
 کتاب 	انقلابی علیه رژیم های غذایی
 کتاب حکمرانی و مدیریت نوآوری پایدار