کتاب مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی

اثر مجموعه ی نویسندگان-رسول نوروزی سید حسینی از انتشارات حتمی-کتاب هایی که زندگی شما را دگرگون خواهند کرد
خرید کتاب مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی
جستجوی کتاب مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی در گودریدز

معرفی کتاب مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی


 کتاب مدیریت تئاتر چیست؟ مدیر تئاتر کیست؟
 کتاب آموزش به سبک دزدان دریایی
 کتاب مجموعه کتاب های کوچک... (مجموعه شش جلدی با قاب)
 کتاب فرزند پروری از پنج نگاه
 کتاب Way of the Wolf
 کتاب راهنمای PMI برای تحلیل کسب وکار