کتاب تحلیل مدیریت بر اساس ارزش ها

اثر نادر هوشمندیار از انتشارات شورآفرین-کتاب هایی که زندگی شما را دگرگون خواهند کرد
خرید کتاب تحلیل مدیریت بر اساس ارزش ها
جستجوی کتاب تحلیل مدیریت بر اساس ارزش ها در گودریدز

معرفی کتاب تحلیل مدیریت بر اساس ارزش ها از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب تحلیل مدیریت بر اساس ارزش ها


 کتاب 5 رکن تفکر مثبت
 کتاب دستورالعمل پیشرفته برای دستیابی به موفقیت کامل
 کتاب کوچینگ در دیدگاه اگزیستانسیالیسم
 کتاب انقلاب معنا
 کتاب چطور اعتماد به نفس داشته باشیم
 کتاب مدیریت HSE در اماکن و فضاهای ورزشی