کتاب Steal Like an Artist

اثر آستین کلئون از انتشارات معیار علم-کتاب هایی که زندگی شما را دگرگون خواهند کرد

You don’t need to be a genius, you just need to be yourself. That’s the message from Austin Kleon, a young writer and artist who knows that creativity is everywhere, creativity is for everyone. A manifesto for the digital age, Steal Like an Artist is a guide whose positive message, graphic look and illustrations, exercises, and examples will put readers directly in touch with their artistic side.


خرید کتاب Steal Like an Artist
جستجوی کتاب Steal Like an Artist در گودریدز

معرفی کتاب Steal Like an Artist از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب Steal Like an Artist


 کتاب از روز کاری خود نهایت استفاده را ببرید
 کتاب قدرت احساسات منفی
 کتاب Death: The Final Stage of Growth
 کتاب 13 کار برای تاب آوری و عشق به خویشتن (کتاب تمرین)
 کتاب 	انقلابی علیه رژیم های غذایی
 کتاب حکمرانی و مدیریت نوآوری پایدار