کتاب هایی که زندگی شما را دگرگون خواهند کرد

معرفی بهترین و برگزیده ترین کتاب های خودپروری
 کتاب از روز کاری خود نهایت استفاده را ببرید

کتاب از روز کاری خود نهایت استفاده را ببرید

اثر مری ای کاموتو از انتشارات هورمزد


 کتاب قدرت احساسات منفی

کتاب قدرت احساسات منفی

اثر تاد بی کاشدان از انتشارات هورمزد


 کتاب Death: The Final Stage of Growth

کتاب Death: The Final Stage of Growth

اثر الیزابت کوبلر راس از انتشارات کاج بوک


 کتاب 13 کار برای تاب آوری و عشق به خویشتن (کتاب تمرین)

کتاب 13 کار برای تاب آوری و عشق به خویشتن (کتاب تمرین)

اثر ایمی مورین از انتشارات بهار سبز


 کتاب 	انقلابی علیه رژیم های غذایی

کتاب انقلابی علیه رژیم های غذایی

اثر اولین تریبول از انتشارات دکسا


 کتاب حکمرانی و مدیریت نوآوری پایدار

کتاب حکمرانی و مدیریت نوآوری پایدار

اثر ماتیا مارتینی از انتشارات دانشگاه تهران


 کتاب رهبر پروژه شوید

کتاب رهبر پروژه شوید

اثر الکساندر لافر از انتشارات دانشگاه تهران


 کتاب پویایی استراتژی کسب و کار

کتاب پویایی استراتژی کسب و کار

اثر مارتین ریوز از انتشارات دانشگاه تهران


 کتاب قیمت گذاری پیشرفته اختیار معامله ها

کتاب قیمت گذاری پیشرفته اختیار معامله ها

اثر علیرضا سارنج از انتشارات دانشگاه تهران


 کتاب رویکرد تطبیقی به اداره امور عمومی

کتاب رویکرد تطبیقی به اداره امور عمومی

اثر علی پیران نژاد از انتشارات دانشگاه تهران