کتاب مدیریت پروژه برای غیر مدیر پروژه

اثر کوری کوگن از انتشارات آریانا قلم - مترجم: سید آرمین میر حسینی-کتاب هایی که زندگی شما را دگرگون خواهند کرد
خرید کتاب مدیریت پروژه برای غیر مدیر پروژه
جستجوی کتاب مدیریت پروژه برای غیر مدیر پروژه در گودریدز

معرفی کتاب مدیریت پروژه برای غیر مدیر پروژه از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب مدیریت پروژه برای غیر مدیر پروژه


 کتاب شاید نیاز داری با یک نفر حرف بزنی
 کتاب آنقدرها هم سرم شلوغ نیست
 کتاب احساس رضایت
 کتاب ذهن آگاهی برای آغازگران
 کتاب بسوی کامیابی (5)
 کتاب هوش هیجانی برای مدیران پروژه