کتاب مدیریت و برنامه ریزی فرهنگ اقتصاد و مدیریت امور فرهنگی

اثر مجموعه ی نویسندگان-مونا مناجاتی از انتشارات آوای مهدیس-کتاب هایی که زندگی شما را دگرگون خواهند کرد
خرید کتاب مدیریت و برنامه ریزی فرهنگ اقتصاد و مدیریت امور فرهنگی
جستجوی کتاب مدیریت و برنامه ریزی فرهنگ اقتصاد و مدیریت امور فرهنگی در گودریدز

معرفی کتاب مدیریت و برنامه ریزی فرهنگ اقتصاد و مدیریت امور فرهنگی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب مدیریت و برنامه ریزی فرهنگ اقتصاد و مدیریت امور فرهنگی


 کتاب زندگی بدون ترس و رفتار اضطرابی
 کتاب کنترل خشم
 کتاب دنیا که به آخر نرسیده!
 کتاب مدیریت ذهن و مثبت اندیشی
 کتاب نه عجول باش،نه کند و بی خیال
 کتاب مدیریت و برنامه ریزی فرهنگ اقتصاد و مدیریت امور فرهنگی