کتاب مدیریت تعارض و هوش هیجانی در سازمان ها

اثر رضا صادقی از انتشارات فرهامه-کتاب هایی که زندگی شما را دگرگون خواهند کرد
خرید کتاب مدیریت تعارض و هوش هیجانی در سازمان ها
جستجوی کتاب مدیریت تعارض و هوش هیجانی در سازمان ها در گودریدز

معرفی کتاب مدیریت تعارض و هوش هیجانی در سازمان ها از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب مدیریت تعارض و هوش هیجانی در سازمان ها


 کتاب تکنسین داروخانه
 کتاب موضوع پول نیست
 کتاب گواهی دل
 کتاب سایکوسایبرنتیک جدید
 کتاب رهایی از افکار سمی
 کتاب موهبت عفو و گذشت