کتاب شایسته گماری مدیران فرهنگی کشور

اثر مجموعه ی نویسندگان-مهدی ناظمی اردکانی از انتشارات آثار فکر-کتاب هایی که زندگی شما را دگرگون خواهند کرد
خرید کتاب شایسته گماری مدیران فرهنگی کشور
جستجوی کتاب شایسته گماری مدیران فرهنگی کشور در گودریدز

معرفی کتاب شایسته گماری مدیران فرهنگی کشور از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب شایسته گماری مدیران فرهنگی کشور


 کتاب معمای توسعه
 کتاب بلوغ مدیریت
 کتاب بزرگ فکر کن
 کتاب مسئولیت اجتماعی شرکتی برای منابع انسانی
 کتاب رازهای اتاق هیئت مدیره
 کتاب تمرکز حواس