کتاب درباره بازاریابی استراتژیک

اثر هاروارد بیزینس ریویو از انتشارات هنوز - مترجم: محمد تقی زاده مطلق-کتاب هایی که زندگی شما را دگرگون خواهند کرد
خرید کتاب درباره بازاریابی استراتژیک
جستجوی کتاب درباره بازاریابی استراتژیک در گودریدز

معرفی کتاب درباره بازاریابی استراتژیک از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب درباره بازاریابی استراتژیک


 کتاب هنر فروش کردن
 کتاب گزینه ب
 کتاب مادر کافی
 کتاب به پا خیزید و زندگی با عشق را آغاز کنید
 کتاب نردبان جادویی برای رسیدن به موفقیت
 کتاب فصل های زندگی