کتاب هایی که زندگی شما را دگرگون خواهند کرد

معرفی بهترین و برگزیده ترین کتاب های خودپروری
 کتاب یادداشتهای معلم بازاریابی

کتاب یادداشتهای معلم بازاریابی

اثر پرویز درگی از انتشارات بازاریابی


 کتاب مدیریت فروش و فروش حضوری

کتاب مدیریت فروش و فروش حضوری

اثر پرویز درگی از انتشارات بازاریابی


 کتاب مباحث و موضوعات بازاریابی خدمات

کتاب مباحث و موضوعات بازاریابی خدمات

اثر پرویز درگی از انتشارات بازاریابی


 کتاب کلینیک محصول

کتاب کلینیک محصول

اثر پرویز درگی از انتشارات بازاریابی


 کتاب قطب نمای مدیران توسعه بازار

کتاب قطب نمای مدیران توسعه بازار

اثر پرویز درگی از انتشارات بازاریابی


 کتاب قطب نمای مدیران فروش

کتاب قطب نمای مدیران فروش

اثر پرویز درگی از انتشارات بازاریابی


 کتاب عشق کار

کتاب عشق کار

اثر پرویز درگی از انتشارات بازاریابی


 کتاب دلایل کامیابی برندهای برتر جهانی

کتاب دلایل کامیابی برندهای برتر جهانی

اثر پرویز درگی از انتشارات بازاریابی


 کتاب دل نکته های معلم بازاریابی

کتاب دل نکته های معلم بازاریابی

اثر پرویز درگی از انتشارات بازاریابی


 کتاب چهل گفتارپیرامون مدیریت و رهبری در کسب و کار

کتاب چهل گفتارپیرامون مدیریت و رهبری در کسب و کار

اثر پرویز درگی از انتشارات بازاریابی