کتاب هایی که زندگی شما را دگرگون خواهند کرد

معرفی بهترین و برگزیده ترین کتاب های خودپروری
 کتاب مبانی برنامه ریزی استراتژیک در سازمانهای خدمات اجتماعی دولتی

کتاب مبانی برنامه ریزی استراتژیک در سازمانهای خدمات اجتماعی دولتی

اثر علیرضا سعادتی - کاظم نظم ده از انتشارات دانژه


 کتاب بیست گفتار فروش و بازاریابی

کتاب بیست گفتار فروش و بازاریابی

اثر علیرضا داداشی از انتشارات بازاریابی


 کتاب زندگی مشترک جرات می خواهد

کتاب زندگی مشترک جرات می خواهد

اثر فردریک فانژه از انتشارات شمعدونی


 کتاب استراتژی در 75 برداشت

کتاب استراتژی در 75 برداشت

اثر علیرضا جلالی فراهانی از انتشارات ابوعطا


 کتاب دانشکده هدف سازی

کتاب دانشکده هدف سازی

اثر علیرضا بهشت آیین از انتشارات بهار سبز


 کتاب وقتی زنان بخواهند

کتاب وقتی زنان بخواهند

اثر گریس بانی از انتشارات کتاب کوله پشتی


 کتاب اقتصاد سیاسی و خط مشی گذاری عمومی

کتاب اقتصاد سیاسی و خط مشی گذاری عمومی

اثر علیرضا علوی تبار از انتشارات نشر نی


 کتاب مدیریت دانش

کتاب مدیریت دانش

اثر علی ربیعی - مهناز معالی از انتشارات تیسا


 کتاب مدیریت بحران

کتاب مدیریت بحران

اثر سمیرا سادات حسینی - علی ربیعی از انتشارات تیسا


 کتاب گامهای پرقدرت به سوی ثروت

کتاب گامهای پرقدرت به سوی ثروت

اثر علی خادم الرضا از انتشارات بازاریابی